Sjukdomstillstand

SJUKDOMSTILLSTAND

1. Allmänna koncept

Introduktion

Fastän blodtransfusion idag kan göras med hög säkerhet är det inte  utan risker,  den största risken är överföring av infektionssjukdomar (AIDS, B och C hepatit, syfilis). Brist på behandlingsresurser är välkänt (allogent blod i blodbanker) Därför har det på de senaste åren utvecklats autotransfusionsprogram (CSS program) vilkas huvudsakliga ändamål är att reducera inre och postoperativ blödning.

I sjukhuset 9 de Octubre (Hospital 9 de Octubre) har det etablerats ett omfattande  program för oblodig kirurgi (CSS program) vars huvudsakliga ändamål är att undvika allogen blodtransfusion och använda alla metoder och resurser och personal som modern läkarvetenskap ställer till vårt förfogande.

De huvudsakliga ändamålen med CSS programmet

 • Reducera möjligheterna till inre och postoperativa komplikationer i anslutning till blodtransfusion och blodinfektioner, transfusionsreaktioner, alloimmunisation, etc.
 • Minimera behovet av blod från blodbanken och reservera det för fall som behöver det (onkologi, kritiska akutfall,etc.)
 • Ge korrekt behandling till patienter som av religiösa eller andra orsaker inte önskar få transfusion med allogent blod (Jehovas vittnen).
 • Tillhandahålla vård av hög kvalitet.

Handlingslinjer

Det finns flera åtgärder som sammanlagt reducerar behovet av transfusion.

 • Optimal förberedelse av patienten för att få rätta mängder hemoglobin och röda blodkroppar. Under besök före operationen föreskrivs behandling med järn till operationsdagen.
 • Minskad blödning: blödning i kirurgiteknik (endoskopisk teknik, miniinvasiv kirurgi, mikrokirurgi), utrustning och kirurgisk utrustning (elektrokauteri, bipolär koagulator, ultrasonisk aspirator, hetförslutning, endoklips, Spongostan, Tissucol, Surgicel). Farmakologiska åtgärder för att minska blodförlust (hypotension, etc.)
 • Autotransfusionsprogram: Är procedurer för att ta ut och lagra blod eller blodkomponenter till en givar-patient för efterföljande transfusion till samma person då det behövs.

Autotransfusionsprogram

Typer  av autolog transfusion

 • Predeponering (preoperativ autotransfusion eller autolog blodpredeponering)
 • Normovolemisk hemodilution (Akut normovolemisk hemodilution eller ANH)
 • Återvinning av blod (blood salvage)
 • Intraoperativ återvinning
 • Postoperativ återvinning

Hematologiavdelningen ansvarar för predeponeringsproceduren. De andra teknikerna utvecklas i operationssalen och och hör till anestesiologiavdelningens och de olika kirurgiska tjänsternas ansvar.

Fördelar med autotransfusion.

 • Eliminerar riskerna med transfusionsreaktioner
 • Eliminerar riskerna med överföring av smittsamma sjukdomar.
 • Eliminerar riskerna för alloimmunisering av röda blodkroppar, vita, plättar och plasmaproteiner
 • Eliminerar riskerna av ymp- gentemot värdsjukdom.
 • Användbar hos patienter med multipla alloantikroppar eller sällsynta blodgrupper.
 • Reducerar antalet postoperativa infektioner.
 • Möter behovet av blod hos vissa Jehovas vittnen.
 • Hemodilution förbättrar syrsättningen genom att reducera blodets viskositet.
 • Reducerar efterfrågan på tillgång av  blod då det är brist på blod.
 • Psykologiska effekten på patientens medverkan i behandlingen.

Nackdelar med autolog transfusion

 • Kräver expertförberedelse av specialisterna som är direkt involverade i utförandet av varje teknik.
 • Varje teknik kräver särskild utrustning som på reguljär bas inte finns tillgänglig på varje sjukhus

2. Predeponering

Uppsamlingen består av en eller flere enheter blod som samlas från patienten som skall opereras under ett antal veckor före operationen, om det inte finns faktorer som motsäger detta. Om patientens hemoglobin är lågt, övervägs möjlig användning av erytropoietin (rHuEPO), en substans som stimulerar blodbildningen.

Dessa blodenheter lagras i en blodbank noggrant identifierade. När patienten-donatorn behöver en transfusion under eller efter operationen, får han sitt eget blod som donerats tidigare.

Akut Normovolemisk Hemodilution

Akut Normovolemisk Hemodilution
Akut Normovolemisk Hemodilution i operationssalen
Akut Normovolemisk Hemodilution
Akut Normovolemisk Hemodilution i operationssalen

Består i att erhålla i operationssalen just före operationen, en volym blod som kompenseras med infusion av en given volym vätska. Anestesiologen  avlägsnar ett antal säckar helt blod (mellan 1 och 4) som står tillbuds för att återinfuseras när patienten behöver blodet.

Som resultat härav späds patientens blod ut så att nettomängden hemoglobin som förloras i operationen är minimal. I slutet av operationen, när den kirurgiska blödningen kontrollerats, får patienten igen en transfusion av blod som återvanns då operationen börjades.

Det faktum att ett stort antal patienter kan opereras med ANH, dess låga kostnad och det att den kräver föga manipulationsteknik, gör ANHtekniken mycket prisvärd och praktisk.

Återvinning av blod

Återvinning av blod

Den består av återvinning av blod som förlorats (i operationen och dräneringen). Två metoder finns för återvinning av blodkroppar i intra- och postoperativa perioden:

 • Intraoperativ återvinning (IAT eller Intraoperative Auto-Transfusion) erkänns som standardmetoden för intraoperativ autotransfusion, speciellt användbar i kirurgisk intraoperativ blödning(t.ex. total höft, lumbosakral artrodes).
 • Postoperativ återvinning (PAT eller Postoperativ Auto-Transfusion)
   

  Intraoperativ autolog transfusion (IAT)

  Denna består av upsamling av blod från operationsfältet, vilket sugs och leds in i en reservoar. Under standardförhållanden separeras röda blodkropparna, hemokoncentreras och lagras i en säck, färdigt att återinfuseras i patienten.

  Proceduren kräver specialapparatur. Kirurgiområdet i Hospital 9 de Octubre är utrustat med modern Cell Saver-5, vilken tillåter återvinning av inte endast röda blodkroppar, men också, i specifika fall, andra blodkomponenter med användande av specialutrustning  för att göra så.

  Proceduren utförs av den anestesiolog som är ansvarig för patienten. Eftersom det inte förekommer någon förbindelse under hela tiden mellan kirurgifältet – vakum – återvinning – blodsäck -infusionssystem – patient, finns det ingen möjlighet till misstag vad beträffar blandning mellan patienten och deras säckar av packade röda blodkroppar.

  Kanyler för återvinning av blod (autolog postoperativ)

  Det består av uppsamling av blod som förlorats genom kanyler under de tidiga timmarna av operationen. Proceduren kräver en särskild dränagesäck känd som autotransfusion.  Blod som återvunnits i säckarna passerar genom specialfilter för att reinfuseras senare. Tillåter återvinning av helt blod.

  Förberedelse av patienter för teknisk intraoperativ och postoperativ autotransfusion

  Dessa procedurer är effektivare ju högre baslinjen för hemoglobinet är. I idealfall borde hemoglobinets baslinje före operationen vara ovanför och inte överstiga 12 g/dL 17 g/dL.För att man skall kunna komma till denna hemoglobinnivå rekommenderar vi  att alla patienter profylaktiskt får järnpreparat oralt.

  I specialdall (anemi)kan man också överväga att ge erytropoietin (rHuEPO), ett ämne som stimulerar bildningen av blodkroppar och därvid ökar nettomängden hemoglobin.

  I fall av predeponering individualiseras kriterierna för tillförsel av läkemedel för varje patient genom beslut av hematologen som gjorde extraktionerna (tog ut blodet).

  Strategier för Jehovas vittnen

  Reduktionstekniker, kirurgisk blödning, optimal patientförberedelse, intraoperative hemodilution (ANH) och intraoperativ återvinning accepteras av Vakttornets kriteria. Postoperativ återvinning kan också eventuellt vara möjlig. Predeponering är inte tillåten i något fall.

  I sammandrag informerar vi er att intraoperativ ANH och återvinning accepteras av de flesta Jehovas vittnen, på villkor att det är i enlighet med Atalayas rekommendationer och patientens önskemål.

  Privata alternativ erbjuds på ett separat dokument som beskriver var och en av strategierna, processerna , produkterna eller komponenterna som är tillåtna i enlighet med de senaste uppgifterna från Vakttornet.

  Hur kan man lösa mitt fall?