Koiling Av Aneurysm

ENDOVASKULÄR BEHANDLING AV HJÄRNANEURYSMER

Hjärnaneurysmens vägg

Ordet aneurysm kommer från en latinsk term som betyder utvidgning. En aneurysm är en anomali eller utvidgning i strukturen hos ett blodkärl. En hjärnaneurysm är en försvagad och uppsvullen eller utvidgad zon i väggen på en hjärnartär, som liknar en mycket tunn glob eller en försvagad del av en bilinnerring. Aneurysmer bildas på grund av försvagning av artärernas vägg eller mindre vanligt av skador  eller infektioner.

 Hjärnaneurysmens vägg
 

Efter att ha utvärderat era radioneurologiska undersökningar kommer vi att relkommendera er den behandling som har största möjligheter att lyckas och som innebär minst risk för er. Ibland är den säkraste och mest effektiva behandlingen endovaskulär terapi , men andra gånger kan det vara kirurgi.

Den endovaskulära terapin (som betyder inom blodkärlet) kommer till hjärnan via blodströmmen (genom artärerna) för att behandla hjärnaneurysmer. Ändamålet med behandlingen är att på ett säkert sätt försegla aneurysmen inifrån för att förhindra att den brister och blöder.

Vari består den endovaskulära terapin?

Endovaskulärt tillträde till hjärnaneurysmen
Ändamålet med den endovaskulära terapin är att på ett säkert  och bestående sätt försegla all kommunikation mellan neurysmen och moderartären eller den artär där aneurysmen bildats. För detta tar man sig in i en av ljumskens artärer och man placerar in en liten kateter genom vilken man navigerar i blodkärlen till platsen där aneurysmen befinner sig. Väl på plats placeras där en rullad tråd, coil vars avsikt är att få blodet att koagulera sig i aneurysmens inre. Detta gör att aneurysmen isoleras från blodflödet och inte skall börja blöda på nytt. Vid andra tillfällen för man in en  liten ballong i aneurysmens inre eller så blockerar man blodkärlet där aneurysmen finns.
Endovaskulärt tillträde till hjärnaneurysmen
 

Dess fördel är att man inte behöver öppna kraniet, men det har också nackdelar. I första hand kan alla aneurysmer inte stoppas med en coil och i andra hand till och med om aneurysmen till en  början blir stoppad kan den med tiden återkanaliseras och på nytt innebära risk för blödning. Ytterligare en nackdel är att blodkärlen ibland kan koagulera (bilda blodpropp) och därmed framkalla en hjärninfarkt.

 
Hur utförs proceduren?

Er ljumske desinficeras och rakas (vanligen båda ljumskarna) för att underlätta sterilt tillträde till de underliggande lårartärerna. Man lägger på sterila dukar och lämnar ljumskområdet exponerat.

Det görs ett litet snitt i huden, ca 6 mm på ljumskartären och man gör ett hål med en nål i blodkärlet. Det placeras sedan en hylsa (fint ihåligt rör)i artären, som tillåter konstant tillträde till dess inre.  Med en kateter (ihåligt plaströr) och en vägledande kabel väljer man den artär som leder till aneurismen. Den vägledande kabeln dras bort och man injicerar en kontrastvätska i blodflödet, villket gör att man får en tydlig vy av de normala blodkärlen och också av aneurysmen.

Hela proceduren utförs med kontinuerlig visualisering med röntgenstrålar och höghastighets radiografiteknik. Så snart man bekräftat aneurysmens storlek och läge placerar man en mikrokateter in i den ursprungliga katetern. Mikrokatetern leder sedan till aneurysmens hals och spiral- eller coilsystemet införs. När aneurysmen är full av coils lösgörs dessa från ledningskabeln och man avlägsnar kateterna som använts för att införa dem.

Intravaskulärt tillträde till aneurysmen
Början av aneurysmfyllning med coils
Aneurysm helt fylld med coils

Intravaskulärt tillträde till aneurysmen

Början av aneurysmfyllning med coils

Aneurysm helt fylld med coils

Allt enligt aneurysmens anatomi, form, storlek och läge kan vi använda andra medel för att hjälpa till att stoppa aneurysmen med coils. I vissa fall är det nödvändigt med en stent för att hålla kvar spiralerna i aneurysmen. I andra fall  är det nödvändigt att temporärt blåsa upp en ballong inne i aneurysmen.

Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en stent för att förhindra att coils kommer ut från aneurysmen
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm
Användning av en ballong för att  blockera en intrakavernös aneurysm

Postoperativ vård

När proceduren att stoppa aneurysmen avslutats bevakas ni och hålls under observation på intensivvårdsavdelningen eller återhämtningssalen, beroende på fallet. Proceduren kan utföras med lokalbedövning eller helbedövning. Det senare är vanligast för barn och mer allvarliga fall. Det är möjligt att ni måste hålla benet rakt under en viss tid efter proceduren för att undvika blödning i punkten för injektionen i ljumsken.

Sjukhusvistelsens längd kan variera Vanligtvis får patienten åka hem på morgonen efter proceduren , men andra får stanna längre tid på sjukhus, beroende på omständigheterna i proceduren och om aneurysmen hade brustit förut eller inte.

Återhämtning

När ni kommer hem börjar återhämtningsprocessen. Huvudvärk är mycket vanligt. Kom ihåg att behandlingen av aneurysm med stopp med coils inte gjordes för att ta bort huvudvärk utan för att förhindra allvarliga problem, t. o. m. död i fall av ny blödning.

Angiografikontroller efter endovaskulär behandling

För aneurysmer som  stoppats med coils bör man göra en  periodisk uppföljning med ny angiografi för att värdera stabiliteten hos coils och försäkra sig om att aneurysmen inte börjar växa på nytt.

Hur kan man lösa mitt fall?